Find Posts By Topic

The City of Seattle can Help Pay Your Electric and Utility Bills

Thành phố Seattle có thể giúp quý vị thanh toán các hóa đơn điện và nước

COVID-19 đã ảnh hưởng đến cư dân Seattle theo nhiều cách. Nhiều người, kể cả người lớn tuổi và các hộ gia đình đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn do mất việc làm.

Thành phố Seattle có thể giúp những người đang gặp khó khăn trong việc trả tiền điện nước. Các hộ gia đình đủ điều kiện có thể ghi danh vào Chương Trình Giảm Giá Tiện Ích của Thành Phố Seattle (City of Seattle’s Utility Discount Program (UDP)), chương trình này giúp giảm 60% cho các hóa đơn của Seattle City Light và giảm 50% cho các hóa đơn của Seattle Public Utilities.

Để đủ điều kiện, thu nhập hộ gia đình trước thuế của quý vị phải bằng hoặc dưới 70% thu nhập trung bình của tiểu bang. (“thu nhập trung bình” được nhiều chương trình sử dụng để xác định điều kiện thu nhập. Vào năm 2021, một hộ gia đình bốn người có thể có thu nhập lên tới $5,996 cho mỗi tháng hoặc $71,952 cho cả năm trước thuế hoặc các khoản khấu trừ khác.)

Quy trình đăng ký UDP

  • Hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến tại trang web này.
    • Mẫu đơn đăng ký bằng tiếng Anh. Để được hỗ trợ ngôn ngữ, xin vui lòng gọi để nói chuyện với nhân viên trợ giúp.
  • Đơn đăng ký của quý vị sẽ được xem xét và xử lý. Nếu đơn đăng ký của quý vị đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện, hộ gia đình của quý vị sẽ được ghi danh.
    • Email hoặc thư phản hồi có thể bằng tiếng Anh.
  • Số tiền giảm giá có thể mất đến hai chu kỳ thanh toán để xuất hiện trên các hóa đơn của quý vị.
  • Những khách hàng được chấp thuận để nhận chương trình giảm giá sẽ cần phải gia hạn đơn đăng ký với tài liệu thu nhập sau sáu tháng kể từ ngày được chấp thuận.

Nếu quý vị nhận được một cuộc gọi, email và/hoặc bưu thiếp nói rằng quý vị cần liên hệ với văn phòng của chúng tôi để gia hạn đơn đăng ký của mình, xin vui lòng gọi số 206-684-0268 để nói chuyện với nhân viên trợ giúp. Dịch vụ thông dịch có sẵn. Quý vị không cần phải hoàn thành một mẫu đơn đăng ký trực tuyến khác.

Nếu quý vị có thắc mắc về cách đăng ký UDP hoặc muốn được hỗ trợ, hãy gọi hoặc gửi e-mail đến UDP@Seattle.gov. Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin vui lòng yêu cầu thông dịch viên khi quý vị gọi, và vui lòng cho nhân viên tổng đài biết ngôn ngữ quý vị cần thông dịch. Có thể mất một chút thời gian chờ đợi để kết nối với thông dịch viên.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin, bao gồm các yêu cầu chi tiết hơn về các điều kiện, trên trang web này: www.seattle.gov/UDP.

Thị Trưởng Jenny Durkan thông báo rằng Seattle City Light và Seattle Public Utilities sẽ tiếp tục duy trì các dịch vụ cho khách hàng trong suốt thời kỳ đại dịch, ngay cả khi khách hàng chậm trễ thanh toán hóa đơn. Khách hàng có thể thiết lập gói trả chậm bằng cách gọi số 206-684-3000 hoặc gửi email qua trang web này bất cứ lúc nào.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7